Onder curatele stelling

Als iemand onder curatele wordt gesteld is deze handelingsonbekwaam. Wanneer iemand niet meer in staat is het eigen vermogen / geld te beheren, wordt door de rechtbank een curator aangesteld. Wanneer de Rechter besluit het verzoek toe te wijzen, wordt deze persoon handelingsonbekwaam verklaard. Handelingsonbekwaam houdt in dat deze persoon niet zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Voor alle rechtshandelingen is toestemming van de curator nodig. Bijvoorbeeld voor kopen, huren, lenen of het tekenen van andere overeenkomsten.

 

Onder curatele stelling kan alleen toegekend worden in de volgende gevallen:

1. Wegens een geestelijke stoornis
Volgens de wet moet het dan gaan om een geestelijke stoornis waardoor de betreffende persoon, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of wordt bemoeilijkt, zijn belangen behoorlijk waar te nemen.

Deze geestelijke stoornis kan aangetoond worden door een rapport van bijvoorbeeld een psychiater of psycholoog. Dit rapport is overigens niet strikt noodzakelijk.

2. Wegens verkwisting
De rechter zal vandaag de dag niet snel aannemen dat iemand zijn vermogen verkwist. In de praktijk wordt er dan nauwelijks nog een ondercuratelestelling uitgesproken door de rechtbank op grond van verkwisting.

3. Wegens gewoonte van drankmisbruik
Het gaat hier om een vorm van drankmisbruik waardoor iemand:

zijn belangen niet behoorlijk waarneemt, of

in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft, of

zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt